تئاتر ایرانی امروز: از موزیکال های تهران تا سایه‌بازی در استنفورد (Talk in Persian)

Date: 

Wednesday, April 22, 2015, 12:00pm to 1:30pm

Location: 

CMES, Room 102, 38 Kirkland St, Cambridge, MA

The Center for Middle Eastern Studies is pleased to present

تئاتر ایرانی امروز: از موزیکال های تهران تا سایه‌بازی در استنفورد
(Iranian Theatre Today: From Musicals in Tehran to Shadow Puppetry in Stanford)

with

Sheida Dayani
PhD candidate, Middle Eastern & Islamic Studies, New York University

Contact: Liz Flanagan